Zariadenie sociálnych služieb DOTYK

Informačná tabuľa dvojjazyčná

INFORMÁCIA

o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku podľa §2 ods.3 zákona NR SR č.184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov

Názov orgánu verejnej správy:  Zariadenie sociálnych služieb DOTYK

Miesto pôsobenia: Ševčenkova 681, 068 01 Medzilaborce

Jazyk menšiny, ktorý občania Slovenskej republiky, ktorí sú osobami patriacimi k národnostnej menšine, môžu používať v úradnom styku pred týmto orgánom:  rusínsky jazyk 

PRÁVA OBČANA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, KTORÝ JE OSOBOU PATRIACOU K NÁRODNOSTNEJ MENŠINE:

- Právo vo vzťahu k Zariadeniu sociálnych služieb Dotyk komunikovať v ústnom a písomnom styku vrátane predkladania písomných listín a dôkazov aj v jazyku menšiny.

- Právo na odpoveď orgánu verejnej správy na podanie napísané v jazyku menšiny  aj v jazyku menšiny (od 1.júla 2012) vrátane  práva požiadať o vydanie dvojjazyčného povolenia, oprávnenia, potvrdenia, vyjadrenia a vyhlásenia ( na ostatné verejné listiny sa toto právo nevzťahuje) aj v jazyku menšiny (od 1.júla 2012). V pochybnostiach je rozhodujúce znenie odpovede organu verejnej správy v štátnom jazyku.  

- Právo požiadať o poskytnutie dvojjazyčného úradného formulára, a to v štátnom jazyku a v jazyku menšiny ( od 1.júla2012).

- Na vybavovanie vecí v jazyku menšiny sa vzťahujú rovnaké lehoty ako na vybavovanie veci v štátnom jazyku.

POVINNOSTI ORGÁNU VEREJNEJ SPRÁVY:

- Zariadeniu sociálnych služieb Dotyk poskytne odpoveď na podanie napísané v jazyku menšiny okrem štátneho jazyka aj v jazyku menšiny. V pochybnostiach je rozhodujúce znenie odpovede orgánu verejnej správy v štátnom jazyku. Odpoveď orgánu verejnej správy, ktorá je verejnou listinou, sa vydáva okrem štátneho jazyka aj v jazyku menšiny len vtedy, ak ide o povolenie, oprávnenie, potvrdenie, vyjadrenie a vyhlásenie.

- Rozhodnutie Zariadenia sociálnych služieb Dotyk v správnom konaní sa v prípade, ak sa konanie začalo podaním  v jazyku menšiny alebo na požiadanie vydáva okrem štátneho jazyka v rovnopise aj v jazyku menšiny (od 1. júla 2012). V pochybnostiach je rozhodujúci text rozhodnutia v štátnom jazyku

- Zariadenie sociálnych služieb Dotyk poskytuje občanom úradné formuláre vydané v rozsahu jeho pôsobnosti na požiadanie dvojjazyčne, a to v štátnom jazyku a v jazyku menšiny (od 1. júla 2012).

- Zariadenie sociálnych služieb Dotyk zabezpečuje možnosť používania rusínskeho jazyka  nasledujúcim spôsobom: ústna a písomná podoba

Ak občanovi Slovenskej republiky boli porušené jeho práva používať jazyk menšiny v ústnom a písomnom styku (§ 7b zákona), môže túto skutočnosť oznámiť sekcii národnostných menšín Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorá začne vo veci správne konanie.


ІНФОРМАЦІЯ

o можности вжываня языка народностной меншыны в уряднім контактї подля § 2 абз. 3 закона ч. 184/1999 З.з о вжываню языків народностных меншын у формулаціях пізнїшых приписів

Назва орґану верейной справы: Заряджіня соціалных служеб ДОТЫК

Місце дїяня: Шевченкова 681, 068 01 Меджілабірцї

Язык меншыны, котрый обчане Словацькой републікы, якы належать к народностній меншынї, можуть вжывати в уряднім контактї перед тым орґаном: русиньскый язык

Права обчана словацькой републікы, котрый належить к народностній меншынї:

–  Право в контактї зо Заряджінём соціалных служеб Дотык вести комунікацію в устній і писомній формі, враховано предкладаня писомных листин і доказів і в языку меншыны.

– Право дістати одповідь од орґану верейной справы на поданя написане в языку меншыны і в языку народностной меншыны, враховано права пожадати о выданя рїшіня на основі урядной процедуры і в языку меншыны (од 1. юла 2012) і право пожадати о выданя двоязычного поволїня, прав, потверджіня, выслову і выголошіня (на іншы урядны листины ся тото право не односить) і в языку меншыны (од 1. юла 2012). При неясностях вырїшална є одповідь орґану верейной справы в штатнім языку.

– Право пожадати о выданя двоязычного урядного формуларя, а то в штатнім языку і в языку меншыны (од 1. юла 2012).

Про выбавлёваня дїл в языку меншыны платять єднакы терміны, як про выбавлёваня дїл у штатнім языку.

ПОВИННОСТИ ОРҐАНУ ВЕРЕЙНОЙ СПРАВЫ:

Заряджіня соціалных служеб Дотык, дасть одповідь на поданя написане в языку меншыны окрем штатного языка і в языку меншыны. При неясностях вырїшална є одповідь орґану верейной справы в штатнім языку. Одповідь орґану верейной справы, котра є уряднов листинов, ся выдавать окрем штатного языка і в языку меншыны  лем тогды, кедь іде о поволїня, права, потверджіня, выслов, выголошіня.

–  Заряджіня соціалных служеб Дотык в урядній процедурї, яка ся зачала поданём в языку меншыны, або на пожаданя, выдавать рїшіня окрем штатного языка  в дуплікатї і в языку меншыны (од 1. юла 2012). При неясностях вырїшалный є текст рїшіня в штатнім языку.

Заряджіня соціалных служеб Дотык дає обчанам урядны формуларї выданы в розсягу ёго компетенцій на пожаданя двоязычно, а то в штатнім языку і в языку  меншыны (од 1. юла 2012)

- Заряджіня соціалных служеб Дотык забезпечує можность хоснованя русиньского языка наслїдуючім способом: в устнім контактї i в писомній подобі.

Кедь обчанови Словацькой републікы были порушены ёго права вжывати язык меншыны в устнім і писомнім контактї (§ 7б закона), може тот факт наголосити на Уряд влады СР, котрый зачне в тім дїлї вести урядну процедуру.

Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| html| css| Login